Algemene voorwaarden All-time Favourites B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden zullen de volgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt:

ATF: betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All-time Favourites B.V. gevestigd te (1015 CR) te Amsterdam, aan de Keizersgracht 24b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51569239 en BTW nummer NL850080939B01.

Bedenktijd: betekent de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht c.q. de Overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Consument: betekent een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Herroepingsrecht: betekent de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Klantenservice: betekent de klantenservice van ATF te bereiken op info@alltimefavourites.com

Overeenkomst: betekent de overeenkomst op afstand die middels de Website wordt gesloten tussen ATF en de Consument waarbij de Consument een of meerdere Producten van ATF koopt;

Persoonsgegevens: betekent alle door de Consument aan ATF verstrekte gegevens welke tot zijn/haar persoon herleidbaar zijn.

Producten: betekent alle door ATF middels de Website aan de Consument te koop aangeboden producten.

Website: betekent de door ATF geëxploiteerde Website te bereiken via www.alltimefavourites.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ATF en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen ATF en de Consument.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders c.q. vennoten van ATF en alle personen die voor ATF werkzaam zijn en/of door ATF zijn ingeschakeld.

Artikel 3 – Producten

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Product en of in de voorwaarden voor de aankoop van een Product kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ATF niet.

Artikel 4 – Conformiteit

4.1 ATF zal ervoor zorgen dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de op de Website vermelde specificaties en op de datum van levering voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

4.2 ATF zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Consument in acht nemen. In het bijzonder draagt ATF zorg voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Consument conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid.

4.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij ATF tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan ATF bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.4 De Consument is verplicht de Producten direct na ontvangst te controleren en om te beoordelen of deze aan de Overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de Consument onverwijld contact op te nemen met ATF, zodat deze de Producten eventueel kan vervangen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt – onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden – tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de Website en de akkoord functie heeft aangeklikt. Het door de Consument ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van ATF en de Consument.

5.2 De Consument zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan ATF aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan ATF worden verstrekt.

5.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ATF zijn verstrekt, heeft ATF het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

5.4 ATF bevestigt direct na ontvangst van de benodigde informatie de aankoop van het Product en/of Producten aan de Consument.

5.5 De Producten worden geleverd op het door de Consument aangegeven adres. Onjuistheden in het adres komen voor rekening en risico van de Consument. ATF levert aan adressen in Nederland, niet zijnde postbussen.

5.6 Aan de op de Website vermelde leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde leveringstermijn betreft een indicatie. Indien de levering van het Product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd zal ATF de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5.7 ATF zal binnen 30 (zegge: dertig) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst het Product bij de Consument leveren. Indien ATF niet in staat is om het Product binnen 30 (zegge: dertig) dagen te leveren heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.8 Indien een Product niet meer leverbaar is, zal ATF de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen en, voor zover mogelijk, een vervangend Product aanbieden. De Consument heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 6 – Bedenktijd

6.1 De Consument heeft recht op Bedenktijd. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. ATF mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

6.2 De in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of;

  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ATF mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren en zal de Consument voorafgaand aan het bestelproces daarop wijzen.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden, retouren worden in dergelijk geval niet door ATF geaccepteerd.

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht

8.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan ATF.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ATF. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

8.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ATF verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

8.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping

9.1 ATF bevestigt de melding van herroeping door de Consument per e-mail.

9.2 Indien de Consument binnen de Bedenktijd de Overeenkomst ontbindt en de Consument reeds voor het Product heeft betaald zal ATF het bedrag dat Consument heeft betaald binnen 30 (zegge: dertig) dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.

9.3 ATF gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

9.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is ATF niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Prijs

Prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van de Producten.

11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ATF te melden.

Artikel 12 – Persoonsgegevens en privacy beleid

12.1 De Consument is zich ervan bewust dat hij door gebruik te maken van de Website bepaalde Persoonsgegevens aan ATF verstrekt, zoals onder meer naam, adres, en e-mailadres.

12.2 De Consument gaat door met deze algemene voorwaarden in te stemmen akkoord met het door ATF gehanteerde privacy beleid, zoals op de Website weergeven.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten over de door ATF geleverde Producten dienen door de Consument binnen 14 (zegge: veertien) dagen na levering van de betreffende Producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Klantenservice.

13.2 Bij ATF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ATF binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 (zegge: drie) maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument zich tot de bevoegde rechter wenden.

13.4 Indien een klacht gegrond is, zal ATF door de Consument in de gelegenheid worden gesteld om op deugdelijke wijze uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In het geval dat het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal ATF slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

ATF is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt als gevolg van het oneigenlijk en onveilig gebruik, inhoudende gebruik in strijd met de bijgevoegde gebruikershandleiding, van het Product door de Consument, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ATF.

Artikel 15 – Wijzigingen algemene voorwaarden

ATF behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 16 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen

In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ATF en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

117.2 De rechtsverhouding tussen ATF en de Consument wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen ATF en de Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.